The Future

I awake to the sound of heavy rain pounding upon